WELCOME TO 1ST TAMIL HOLY E-BIBLE Twitter Contact

இன்றைய வசனம்மலைகள் விலகினாலும், பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும், என் கிருபை உன்னைவிட்டு விலகாமலும், என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமலும் இருக்கும் என்று, உன்மேல் மனதுருகுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

ஏசாயா 54:10

இன்றைய வேதவாசிப்பு பகுதி
ஆதியாகமம் 39-40 சங்கீதம் 44 மத்தேயு 26
Copyright 1998-2015, WWW.TAMIL-BIBLE.COM | Terms and Conditions
You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine.
This site has been viewed 23068278 times